Doğal sit alanlarında ve tabiat varlıklarında yeni dönem

Doğal sit alanlarında ve tabiat varlıklarında yeni dönem

2002–2015 yılları arasında Özel Çevre Koruma Bölgelerinde düzenli katı atık depolama tesisi, atıksu arıtma tesisi, içmesuyu ve kanalizasyon, halihazır harita ve imar planı yapımı ve parselasyon konularında 270 Milyon TL yerel idarelere kaynak aktarılarak destek sağlanmıştır.